Stemming bij volmacht voor verkiezingen op 26 mei 2019 

Op zondag 26 mei 2019 trekken we opnieuw naar de stembus voor de verkiezingen van het
Europees Parlement, van de Kamer en van het Vlaams Parlement. In België geldt de stemplicht.
Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet
naar het stembureau kan begeven om jouw stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen
door een volmacht te geven aan een andere kiezer.
Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen.
Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde, aangezien
een niet-Belgische kiezer enkel mag kiezen voor het Europese Parlement. Een niet-Belgische kiezer
mag wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.
Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en je dient alleen een attest toe te voegen.

Je kan volmacht geven tot de dag van de stemming in deze gevallen:
de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te
begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
de kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
- in het buitenland is opgehouden, net als de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met
hem daar verblijven;
- zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid
verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever;
- de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van
zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd
door de burgemeester;
de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in de gevangenis
zit. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
- de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het
stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
- de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau
te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
De kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie en zich
bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden moet hiervoor een attest
dat door de burgemeester wordt afgeleverd voorleggen. De aanvraag moet worden gedaan ten
laatste op vrijdag 24 mei 2019 voor 12 uur op de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en
ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en
identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.
De volmachtformulieren kan je downloaden op www.herk-de-stad.be. Voor meer info kan je terecht
op https://verkiezingen.fgov.be of bij de dienst Burgerzaken (burgerzaken@herk-de-stad.be of 013
38 03 20).