home

contact  login
zoeken
zoeken

Leegstand 

Een woning wordt als leegstaand beschouwd als de woning gedurende een termijn van tenminste twaalf opeenvolgende maanden niet wordt bewoond.  Een gebouw (bijvoorbeeld handelspand) wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van tenminste twaalf opeenvolgende maanden. 

Het voorkomen en bestrijden van langdurige leegstand van woningen en gebouwen vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk woonbeleid. Sinds 1 januari 2010 is elke gemeente verplicht een leegstandsregister bij te houden.

Opname in het leegstandsregister

Leegstand wordt vastgesteld aan de hand van administratieve vaststellingen en vaststellingen ter plaatse door een bevoegd ambtenaar. De gemeente brengt de zakelijk gerechtigden per beveiligde zending op de hoogte van de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister.

De zakelijk gerechtigde kan binnen een termijn van dertig dagen na de poststempel bij het schepencollege beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister door middel van het bezwaarschrift tegen akte van leegstand. Binnen een termijn van negentig dagen na de poststempel/ontvangstdatum van het beroepsschrift doet het schepencollege een uitspraak over dit beroep.

Vrijstelling van opname in het leegstandsregister

In bepaalde gevallen kan je in aanmerking komen om voor een bepaalde periode vrijstelling van leegstandsheffing te krijgen. Uitgebreide informatie over de voorwaarden vind je in het aanvraagformulier voor vrijstelling en het leegstandsreglement. Het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken richt je aan de dienst Ruimtelijke Ordening, aangetekend is niet vereist.

Om vrijgesteld te kunnen worden van de leegstandsheffing is het van belang dat je de aanvraag tijdig doet, d.w.z. minstens twee maanden voor het jaar volgend op de aktedatum.

Je kan vrijstelling krijgen in volgende gevallen:

 • verblijf in een erkende ouderenvoorziening.
 • langdurig verblijf in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis.
 • recente verkrijging van het zakelijk recht (nieuwe eigenaar).
 • indien belastingsplichtige beperkt of niet handelingsbekwaam is gevolge een gerechtelijke beslissing of verlengd minderjarig is.
 • wanneer een stedenbouwkundige vergunning kan worden voorgelegd.
 • wanneer een stedenbouwkundige vergunning voor sloopzaamwerkheden of stabiliteitswerken kan worden voorgelegd
 • wanneer een renovatienota kan worden voorgelegd waaruit blijkt dat men renovatiewerken zal uitvoeren.
 • indien het gebouw of de woning gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan. De vrijstelling geldt tot twee jaar na het ophouden van bestaan van het (voorlopig) onteigeningsplan.
 • wanneer het gebouw of de woning beschermd is als monument waarvoor een restauratiepremiedossier is ingediend. De vrijstelling geldt tot twee jaar na het einde van de termijn van behandeling van het restauratiepremiedossier.
 • indien het gebouw of de woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp. De vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging.
 • wanneer het gebouw of de woning onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een gerechtelijke of administratieve procedure. De vrijstelling wordt toegekend per aanslagjaar voorzover de belastingplichtige voor het aanslagjaar kan aantonen dat het effectieve gebruik onmogelijk is omwille van de procedure.
 • indien de zakelijk gerechtigde een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente/stad of het OCMW is en kan aantonen dat de leegstand kadert in een beleidsmatig strategisch project.

Schrapping uit het leegstandregister

Schrapping kan je aanvragen als:

 • er iemand ingeschreven is in het bevolkingsregister gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden
 • de woning is gesloopt met een geldige sloopvergunning
 • het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gebruikt wordt overeenkomstig de functie

Gevolgen van opname in het leegstandsregister

Indien een woning of gebouw twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister geeft dit aanleiding tot een gemeentelijke leegstandsheffing. Voor een pand opgenomen in het leegstandregister en het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' geldt ook het recht van voorkoop.

Meer informatie vind je in het reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers.

Informatiebrochure leegstand

Reglement leegstand

Formulieren

Huisvestiging