home

contact  login
zoeken
zoeken

Selectieve inzameling bedrijfsafval  

Als bedrijf sta je zelf in voor de inzameling en verwerking van bedrijfsafvalstoffen. Sinds 1 juni 2012 trad het VLAREMA in werking, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Met materiaalkringlopen wordt bedoeld: 'het geheel van opeenvolgende handelingen doorheen de hele levenscyclus, vanaf het onttrekken van materialen aan de natuur tot en met het moment dat ze terugkeren naar de natuur onder de vorm van afvalstoffen'. De kernboodschap is: sluit de materiaalkringlopen, zorg ervoor dat materialen steeds opnieuw inzetbaar zijn met een zo laag mogelijk milieu-impact over hun ganse levenscyclus. Probeer dus zoveel mogelijk afval te vermijden en daarna afval optimaal te sorteren om te recycleren.

Sinds 1 juli 2013 zijn bedrijven verplicht om ook pmd-afval apart in te zamelen en als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met een afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval. In dit contract worden alle afvalstoffen die in uw bedrijf ontstaan, inclusief hun inzamelwijze, opgenomen.

Beter sorteren doe je door meer soorten afval aan de bron te scheiden zodat die apart kunnen worden opgehaald. Hoe zuiverder de fracties, hoe makkelijker de recyclage en de verwerking.

Inzameling in gemengde containers is verboden voor het afval uit de lijst hierboven. In gemengde containers ‘besmetten' de verschillende soorten afval elkaar, wat dan weer leidt tot nieuwe verontreiniging, wat niet de bedoeling kan zijn.

Afvalproducenten zijn ook verplicht een afvalstoffenregister bij te houden, waarin gegevens zoals de hoeveelheid afval, de aard en de samenstelling ervan, de vervoerdata, de gegevens van de inzamelaar, de verwerkingswijze... worden opgenomen. Hoe dit afvalstoffenregister eruit ziet mag het bedrijf zelf bepalen. Dit register wordt minstens één maal per maand aangevuld. Meer info vind je op de website van OVAM.

Als KMO of als zelfstandige kan je nog steeds op het recyclagepark terecht met

  • huishoudelijke afvalstoffen: ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding,
  • met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen.

KMO's en zelfstandigen kunnen met volgende afvalstoffen niet terecht op het recyclagepark

  • bedrijfsafvalstoffen (afvalstoffen ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit).
Afval