home

contact  login
zoeken
zoeken

Omgevingsvergunning - indienen 

Inzage openbaar onderzoeken 

Omgevingsvergunning - inzage bekendmaking beslissing 

Omgevingsvergunning 

Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen worden geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, zal onder de noemer omgevingsvergunning vallen.

Er zullen nog altijd projecten zijn die louter stedenbouwkundig of louter milieuhygiënische aspecten bevatten. Er zullen projecten zijn die beide bevatten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In alle gevallen gaat het om een omgevingsvergunning.

Op de website www.omgevingsloket.be van de Vlaamse overheid vind je de procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort.

Volgende handelingen kan je vanaf 1 januari 2018 aanvragen via het Omgevingsloket:

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning 
 • Melding
 • Nieuwe verkaveling
 • Bijstelling van een bestaande verkaveling
 • Ingedeelde inrichting of activiteit
 • Gehele of gedeeltelijke overdracht van inrichtingen
 • Verzoek tot bijstelling van milieuvoorwaarden
 • Vraag tot afwijking van milieuvoorwaarden
 • Vraag tot omzetting van een milieuvergunning
 • Melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting
 • Schorsingen en opheffingen van een vergunning van een ingedeelde inrichting 

Bepaalde werken zijn vrijgesteld van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Het Vlaamse gewest beschikt over een lange lijst van activiteiten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

De Vlaamse regering heeft daarenboven ook een lijst samengesteld van werken waarvoor enkel een melding nodig is.

Let op!  Vrijstelling en melding gelden slechts onder een aantal voorwaarden. Informeer je dus eerst op de dienst Ruimtelijke Ordening. Zo ben je zeker dat je geen wettelijke verplichtingen negeert en naderhand problemen krijgt.

Hoe indienen?
Aanvragen voor een omgevingsvergunning worden digitaal ingediend via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Let op! Elke professionele aanvrager moet zijn aanvraag digitaal indienen.

Inwoners kunnen een dossier wel nog analoog indienen. De gemeentelijke diensten staan dan in voor het digitaliseren van het dossier.  Hiervoor wordt een vergoeding van 100 euro gevraagd.

Als burger kan je via de snelinvoer (vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket) eenvoudige handelingen (zoals het zetten van een tuinhuis, het plaatsen van zonnepanelen...) ingeven.

 Kostprijs 

Zijn meerdere bedragen uit deze tabel van toepassing, dan geldt alleen het hoogste bedrag.

 • Belasting per procedurestap:

voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 omgevingsvergunningsbesluit)

 100 euro

voor het wijzigingen van het voorwerp van de aanvraag (art. 30 of 45 omgevingsvergunningsdecreet)

 50 euro

voor het aanplakken van een bericht van bekendmaking in het kader van een openbaar onderzoek of bij een genomen beslissing (o.a. art. 20 en 59 omgevingsvergunningsbesluit)

 25 euro

voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. art. 22 en 61 omgevingsvergunningsbesluit )

 effectieve kostprijs

voor het aangetekend verzenden van een beslissing

 effectieve kostprijs

voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden (o.a. art. 23 en 62 omgevingsvergunningsbesluit)

 effectieve kostprijs

voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25 omgevingsvergunningsbesluit)

 50 euro

Er is vrijstelling van belasting voor:

- dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam (stilzwijgende weigering, art. 32, § 4 en 46, § 2 omgevingsvergunningsdecreet).
- procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus indien die het gevolg is van een fout van de gemeente als vergunningverlenende overheid (art. 13 omgevingsvergunningsdecreet).
- de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden.
- de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten
  worden afgeleverd.

 • Kosten voor het openbaar onderzoek: de effectieve kostprijs (prijs van de affiche + prijs van alle aangetekende zendingen = de prijs voor een aangetekende zending (5,14 euro) maal het aantal aangelanden).

Info
Dienst Omgeving
013 38 03 34
omgeving@herk-de-stad.be
www.ruimtevlaanderen.be

Omgevingsvergunning