home

contact  login
zoeken
zoeken

Planologisch attest 

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat de basisprincipes van de regeling. De verdere details zijn geregeld bij uitvoeringsbesluit (Besluit Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest (Belgisch Staatsblad 2 juli 2013)).

Procedure

- Aanvragen moeten ingediend worden bij de dienst Omgeving. Zij onderzoeken de ontvankelijkheid en de volledigheid. In een limitatief aantal gevallen, bepaald in het uitvoeringsbesluit, stuurt de gemeente de aanvraag voor behandeling door naar de provincie of het gewest. In alle andere gevallen handelt de gemeente de aanvraag verder af. Op gemeentelijk niveau is de gemeenteraad bevoegd om over de aanvraag te beslissen.

- Aanvragen moeten verplicht opgesteld zijn onder verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner.

Handleiding planologisch attest

De handleiding heeft als doel aanvragers te helpen bij de samenstelling en indiening van het aanvraagdossier en hen te informeren over hoe een aanvraag verder wordt behandeld.

Bouwen en verbouwen