home

contact  login
zoeken
zoeken

Stedenbouwkundig attest 

Een stedenbouwkundig attest is een document dat afgeleverd wordt door het schepencollege dat  aangeeft of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning.

Het is een toetsing van de mogelijkheden alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen. Het attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let op!  Een attest is nog geen omgevingsvergunning!  De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest.

Procedure

Vraag het attest aan bij het de dienst Ruimtelijke Ordening. Daarvoor dien je het aanvraagformulier in tweevoud in per aangetekend schrijven of geef het af tegen ontvangstbewijs.

Bijkomende exemplaren kunnen gevraagd worden om adviezen in te winnen.

De behandelingstermijn voor de aflevering van een stedenbouwkundig attest bedraagt in principe 75 kalenderdagen.

Er is geen beroepsprocedure mogelijk tegen een negatief stedenbouwkundig attest.

Als je een positief stedenbouwkundig attest heb gekregen, kan je de aanvraag tot omgevingsvergunning indienen bij de dienst Omgeving.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Voorwaarden

Als je een stedenbouwkundig attest wilt, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant…

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig.

Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid krijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Bouwen en verbouwen