home

contact  login
zoeken
zoeken

Inname openbaar domein (parkeerverbod) 

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie u op welke wijze moeten plaatsen. Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, stelling,... op openbaar domein.
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • voor het afsluiten van (een deel van) de rijweg door geplande werken.

Wie doet de aanvraag?
De vergunning wordt aangevraagd door degene die de hinder zal veroorzaken, zijnde de hoofdaannemer of door een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer.

Wanneer aanvragen?
We maken een onderscheid tussen:

 1. de inname van de berm, parkeerplaats,…
  Hiervoor wordt een ‘Machtiging bij werken inname openbaar domein’ afgeleverd
  De aanvraag gebeurt minstens 15 kalenderdagen voor de inname.
 2. de inname van de rijbaan, het fietspad en/of het voetpad.
  Hiervoor wordt een ‘Machtiging bij werken voor het plaatsen van verkeerstekens’ afgeleverd
  De aanvraag gebeurt minstens 30 kalenderdagen voor aanvang van de werken.
 3. Grote wegenwerken waarbij de (volledige) rijbaan wordt opgebroken en de verkeersituatie wijzigt.
  Evenementen die een grote impact hebben op de verkeerscirculatie.
  Hiervoor wordt een ‘Machtiging bij werken voor het plaatsen van verkeerstekens’ afgeleverd.
  De aanvraag gebeurt minstens 3 maanden voor aanvang van de werken.

Waar aanvragen?
Voor het verkrijgen van een machtiging voor het plaatsen van signalisatie op de openbare weg dient u uw aanvraag voor advies over te maken aan de gemeentelijke Technische Dienst – Uitvoering.

Slechts na goedkeuring van uw aanvraag wordt de machtiging opgemaakt.

 • Coördinaten Technische Dienst – Uitvoering:
  td@herk-de-stad.be – F 013 55 28 83
  T 013 380 307 – T 013 380 332

Hoe aanvragen?
Elke aanvraag gebeurt aan de hand van het invulformulier samen met een duidelijke schets/plan van de werkzone.

Bij de inname van (een deel van) de rijbaan worden volgende documenten toegevoegd aan de aanvraag:

 • Signalisatieplan met visuele aanduiding van alle verplichte verkeersborden conform de wetgeving van de opgelegde categorie specifiek afgestemd op het werk (geen kopie van basisplannen maar toegepast op de werkelijkheid)
 • Wanneer de werken plaats vinden over meerdere straten moet er voor elke straat een afzonderlijk plan opgemaakt worden.
 • Indien nodig een omleidingsplan met visuele aanduiding van alle te plaatsen verkeersborden.
 • Waar mogelijk cat V toepassen.
 • Indien langs een gewestweg goedkeuring/advies aanvragen bij AWV Limburg, district West-Limburg.       email:            wegen.limburg.districtwest@mow.vlaanderen.be
 • Ingave in Gipod (verplicht vanaf 01-08-2016) door de hoofdaannemer.

Er wordt geen vergunning afgeleverd als de signalisatie niet voldoet!

De vergunning ontslaat de verkrijger niet tot het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften zoals ondermeer:

 • M.B. dd. 07-05-1999
 • Standaardbestek 205 hoofdstuk X

Een signalisatievergunning zegt niets over het feit of je de werken al dan niet mag uitvoeren. Als je bijvoorbeeld een verbouwing doet en er wordt daarvoor openbaar domein ingenomen voor het plaatsen van een container voor afbraakmateriaal, heb je waarschijnlijk voorafgaand aan je verbouwing ook een stedenbouwkundige vergunning nodig. 

Voorwaarde voor het verkrijgen van een signalisatievergunning is dus uiteraard dat je de toelating hebt van de bevoegde overheid om de werken uit te voeren.

Dit alles met als doel de veiligheid te verhogen van de weggebruikers en de werknemers binnen de werkzone.

Digitaal Loket  

Openbare werken