home

contact  login
zoeken
zoeken

Ruimtelijk Structuurplan 

Ruimtelijke structuurplannen zijn beleidsplannen die het kader bepalen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een grondgebied. 

Hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien, wordt bepaald door de beslissingen die nu worden genomen. Het is dan ook belangrijk dat hierover een visie bestaat en dat op lange termijn wordt gedacht. Deze lange termijnvisie staat beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. In het structuurplan worden beleidsopties op zeer schematische wijze neergeschreven en getekend.

Opdat de opties uit het structuurplan gerealiseerd kunnen worden, moeten ze vertaald worden naar ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) of verordeningen die bindend zijn voor de burger. Daarnaast kan de gemeente verschillende thema's verder onderzoeken.

 Er zijn drie niveau’s van structuurplanning:

De drie niveau’s zijn onderling op mekaar afgestemd.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) geldt voor een termijn van vijf jaar. Het blijft in ieder geval van kracht tot dat het door een nieuw goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vervangen.

Het GRS Herk-de-Stad werd definitief aanvaard door de gemeenteraad op 14 mei 2007. Op 23 augustus 2007 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief goedgekeurd. De beslissing van de deputatie werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 12 september 2007.
 

Je kan het GRS raadplegen bij de dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Hieronder kan je de teksten en kaarten ook downloaden en rechtstreeks raadplegen.

Info
Dienst Omgeving
013 38 03 34
omgeving@herk-de-stad.be