home

contact  login
zoeken
zoeken

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan en dit zowel op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Een RUP wordt opgemaakt voor één of meerdere delen van het grondgebied en heeft een verordenende waarde voor alle ruimtelijke beslissingen in het gebied.

Een RUP legt door middel van stedenbouwkundige voorschriften voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar al dan niet gebouwd mag worden, aan welke stedenbouwkundige voorschriften constructies in een bepaalde zone moet voldoen (bv. bouwhoogte, materiaalgebruik,…) en hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden (bv. onderhoud van beplanting die een industrieterrein omgeeft en afschermt van de omgeving).

Je kan de goedgekeurde RUP's, die van toepassing zijn in de gemeente Herk-de-Stad, inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Onderstaande RUP's gelden momenteel in Herk-de-Stad:

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

RUP Vandelaer (goedgekeurd door de deputatie op 18 september 2013)

RUP KMO-zone Berbroek (goedgekeurd door de deputatie op 5 juli 2012)

RUP Zonevreemde constructies (goedgekeurd door de deputatie op 19 juli 2012)

RUP Daelemveld (goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 februari)

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

  • RUP Vallei van Herk en Mombeek van Alken tot Herk-de-Stad (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 30 april 2009)
  • RUP Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur 'Schulensbroek' (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 4 februari 2005)