home

contact  login
zoeken
zoeken

Pensioenen 

Aanvraag pensioenen

Wie meent aanspraak te kunnen maken op een rust- of overlevingspensi­oen, hetzij als arbeider, bediende of zelfstandige, of op een inkomensgarantie voor ouderen, kan een aanvraag indienen bij sociale dienst van het OCMW. Dat doe je best één jaar voor de datum dat je op pensioen wenst te gaan. Jouw pensioenaanvraag wordt via het gemeentebestuur doorgestuurd naar de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of de Rijksdienst Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

Die pensioendiensten behandelen het dossier verder. Indien zij meer inlichtingen nodig hebben, krijg je bijkomende formulieren toegestuurd. Ook daarbij staat de sociale dienst van het OCMW je graag bij.

Rustpensioen
De pensioenleeftijd voor werknemers, zowel voor mannen als vrouwen, is vastgesteld op 65 jaar. De aanvraag tot het bekomen van een rustpensioen mag ten vroegste ingediend worden op de eerste dag van de maand die met één jaar de ingangsdatum van het pensioen voorafgaat. Voor mannelijke werknemers met brugpensioen gaat het pensioen in de eerste van de maand volgend op de maand waarin zij 65 jaar worden.

Overlevingspensioen
Het overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot of echtgenote moet binnen de 12 maanden volgend op het over­lijden ingediend worden als de weduwe/weduwnaar het pensioen wenst te genieten vanaf de maand van het overlijden.

Volgende voorwaarden moeten, zowel door weduwen als weduwnaars, worden vervuld :

  • de overlevende moet ten minste 45 jaar oud zijn. Het overlevings­pensioen kan vóór de leeftijd van 45 jaar ingaan als die over­le­vende een kind opvoedt of zelf ten minste 66% arbeidsongeschikt is of als de overleden werknemer gedurende ten minste 20 jaar on­dergronds mijnwerker was
  • op het ogenblik van het overlijden moet de over­le­ven­de ten minste één jaar met de overledene gehuwd zijn ge­weest
  • het overlevingspensioen wordt geschorst als men de toegelaten ar­beid overschrijdt

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
Wanneer je 65 jaar bent en je beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen, dan kan je eventueel recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dit recht wordt automatisch onderzocht als je je pensioenvraag doet.

 Hoeveel pensioen zal ik krijgen?
De meeste mensen maken een verkeerde inschatting van wat ze later aan pensioen zullen ontvangen. De wettelijke pensioenen blijken een stuk lager te liggen.

Voor de berekening van je pensioen wordt rekening gehouden met de lengte van de beroepsloopbaan, met de hoogte van het loon en met de gezinstoestand.

In de loop van de maand die volgt op je 55ste verjaardag stuurt de pensioendienst je een raming op van de pensioenrechten die je hebt opgebouwd. Zo heb je al een idee van wat je kan verwachten.

Voor meer informatie: www.mypension.be
 

Senioren