Maak een afspraak
Print this page

Inkomen

Is uw inkomen ontoereikend? Heeft u problemen om de eindjes financieel aan elkaar te knopen?

Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW. Die kijkt samen met jou of je recht hebt op een leefloon, of andere financiële steun. Financiële hulp is nog altijd de meest bekende vorm van hulpverlening die door het OCMW wordt geboden. Uiteraard doet het OCMW veel meer dan het uitkeren van financiële hulp alleen. Tijdens een gesprek wordt uw probleemsituatie in kaart gebracht en wordt bekeken hoe u opnieuw op weg geholpen kan worden. 

Leefloon

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • uw werkelijke verblijfplaats is in België
 • u hebt de Belgische nationaliteit, of u bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW van uw gemeente. Hiervoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
 • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
 • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont.

Bedrag

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk uw partner zijn.

 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.

 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

De bedragen kan je terugvinden op de website van Vlaanderen.

Financiële steun

Naast het leefloon, kan er ook financiële hulp geboden worden bij onvoorziene uitgaven of omstandigheden. Soms komen mensen in moeilijkheden terecht door bijzondere, soms niet te voorziene uitgaven of omstandigheden (bv. verlies werk, brand, echtscheiding,..).

Het OCMW kan dan bepaalde financiële tussenkomsten toekennen. Rekening houdend met het inkomen en de aard van de bijzondere uitgaven, neemt het OCMW een individuele beslissing die probeert een oplossing te bieden voor die problemen.

Deze bijzondere uitgaven kunnen van allerlei aard zijn: medische of aanverwante uitgaven, verhuiskosten, kosten voor schoolgaande kinderen, energiekosten, medische kosten, ...

Deze financiële steun wordt al dan niet teruggevorderd, afhankelijk van jouw individuele situatie.

Hoe verloopt uw financiële aanvraag verder, nadat u bent langs geweest?

Voor een goede dienstverlening wordt uw aanvraag genoteerd. U krijgt een ontvangstbevestiging. Na uw aanvraag start de maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek.

Tijdens dit onderzoek tracht de maatschappelijk assistent een beeld te krijgen van uw totale situatie. Hij contacteert indien nodig andere hulpverleningsdiensten voor bijkomende informatie en controleert ook de financiële gegevens.

De maatschappelijk assistent maakt hiervan een schriftelijk verslag op en verzamelt de nodige bewijsstukken. Hij legt uw vraag binnen de dertig dagen voor aan het Bijzonder comité voor de sociale dienst. Binnen de acht dagen na de vergadering, ontvangt u thuis een brief met een gemotiveerde beslissing. Als u niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan u beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank. De nodige informatie hierover krijgt u in elke beslissingsbrief.

Voor meer info, neem je contact op met de sociale dienst van het OCMW die samen met jou de situatie zal onderzoeken.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.