Print this page

Groote oorlog in Groot Herk

Het ‘Nieuws der Week’, een lokaal weekblad dat tussen 1900 en 1969 verscheen, was zeker in de beginjaren van de Eerste Wereldoorlog de voornaamste bron van informatie voor de Herkenaar. Vanaf 1913 verschenen er al artikels die de nakende oorlog aankondigden. Begin januari 1914 lezen we in het NdW over zware overstromingen en de felle winter:

Van overal worden er overstromingen gemeld. Ook hier staan talrijke weiden en beemden onder water als nooit gezien geweest is. De bewoners van het huis gekend onder de naam van “De Kluis” hebben voor ‘t water moeten vluchten. De stallen liepen onder en de woning was erg bedreigd.

Het tramverkeer tussen Herk en Sint-Truiden werd ten gevolge van het regenweer onderbroken. Een week later lezen we dat het wintert in “Herck-de-Stad”.

Ouden van dagen herinneren zich niet ooit getuigen te zijn geweest van zulke overstromingen als thans. Bijna al de beemden gelegen langs de rivier de Herck, staan onder water en vormen nu een onafzienlijke ijsspiegel. ‘t Werd eene gewoonte te beweren: ‘t vriest niet meer zoo hard als vroeger. Of dit gezegden dezen winter nog toepasselijk is, valt wel te betwijfelen. Daarbij, de barometer belooft tot nog toe geene verzachting van luchtgesteldheid.

In het nummer 12 van dat jaar verschijnt er op 21 maart:

Wat brengt ons Morgen? Wederom woeit een hevige oorlogswind over Europa heen. (…)Rusland heeft onlangs militaire plannen beraamd, waardoor zijn leger op drie jaren tijds met 408.000 man zou versterkt worden. Onmiddellijk hieven al de Duitsche dagbladen den noodkreet aan. Voor hen staat vast dat deze nieuwe machtsontplooiing tegen hun vaderland gericht is. Daarom stellen zij verscheidene verdedigingsmiddelen voor. Het vooruitstrevend blad “De Post” raadt zelfs den keizer aan, nu een oorlog toch onvermijdelijk is (zoo beweert zij), hem maar dadelijk te verklaren, eer de vijand gereed weze. Tegenover dat geroep en geschreeuw blijft Rusland kalm. (...)Wat uit dit alles besluiten?

Dat Duitschland waarlijk op dit oogenblik den oorlog wenscht? Ofwel dat Rusland het moede is het zweerd in de scheede te laten rusten? Op eersten aanblik zou men een van beide uitleggingen kunnen aannemen. Nochtans, indien men de nieuwsberichten dieper doorgrondt, dan schijnt het wel dat al het geschrijf der Duitsche bladen enkel dient om het Duitsch volk den schrik in ‘t hart te jagen en alzoo nieuwe militaire lasten gemakkelijker op te dringen. Dit is maar eene persoonlijke meening, tot nog toe door niets bevestigd en wij betwisten niet dat eerstgenoemde uitleg de ware niet zij. In dat geval behoede ons God!”.

Op de rechtse foto herkennen we van links naar rechts: Jef Swijsen, ?, ?, Frans Vanhove (veldwachter), ?, ?, ?, Stin Theunissen, ?, Marie Theunissen. De hond hoort toe aan de familie Swijsen, schoenhandel op de markt. Zij stonden op de Vezer, nu de Guldensporenlaan, rechts van de huidige rijkswachtkazerne.

Foto Louis Strauven

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.