Print this page

Verwaarlozing van woningen en gebouwen

De verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de stad moet voorkomen en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. Het opzet is om het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren. Een woning of gebouw is verwaarloosd als het meer dan negen strafpunten haalt op een verslag dat bij een plaatsbezoek wordt opgemaakt.
Er worden strafpunten gegeven als er gebreken te zien zijn aan de buitenkant van de woning.

De inventaris

De gemeente stelt de verwaarlozing van een gebouw of woning vast en brengt de eigenaar ervan op de hoogte dat het pand wordt toegevoegd aan de inventaris.

De heffing

Als een gebouw of een woning een jaar op de inventaris staat, is de heffing de eerste keer verschuldigd. De eigenaar ontvangt vanaf dan elk jaar een aanslagbiljet.

Schrapping van de inventaris

Als de problemen zijn opgelost en wanneer dat ter plaatse wordt vastgesteld, kan de gemeente de woning of het gebouw schrappen van de inventaris.

Vrijstelling

Je kunt vrijstelling van deze heffing aanvragen in volgende gevallen.

 • Verblijf in een erkende ouderenvoorziening.
 • Langdurig verblijf in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis.
 • Recente verkrijging van het zakelijk recht (nieuwe eigenaar).
 • Indien belastingplichtige beperkt of niet handelingsbekwaam is ten gevolge een gerechtelijke beslissing of indien hij verlengd minderjarig is.
 • Wanneer een stedenbouwkundige vergunning kan worden voorgelegd.
 • Wanneer een stedenbouwkundige vergunning voor sloopzaamwerkheden of stabiliteitswerken kan worden voorgelegd.
 • Wanneer een renovatienota kan worden voorgelegd waaruit blijkt dat men renovatiewerken zal uitvoeren.
 • Indien het gebouw of de woning gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan. De vrijstelling geldt tot twee jaar na het ophouden van bestaan van het (voorlopig) onteigeningsplan.
 • Wanneer het gebouw of de woning beschermd is als monument waarvoor een restauratiepremiedossier is ingediend. De vrijstelling geldt tot twee jaar na het einde van de termijn van behandeling van het restauratiepremiedossier.
 • Indien het gebouw of de woning vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp. De vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging.
 • Wanneer het gebouw of de woning onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een gerechtelijke of administratieve procedure. De vrijstelling wordt toegekend per aanslagjaar voor zover de belastingplichtige voor het aanslagjaar kan aantonen dat het effectieve gebruik onmogelijk is omwille van de procedure.
 • Indien de zakelijk gerechtigde een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente/stad of het OCMW is en kan aantonen dat de leegstand kadert in een beleidsmatig strategisch project.

Bezwaar indienen

Ben je niet akkoord, dan kun je bezwaar indienen.

 1. Binnen een termijn van dertig dagen kan een zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen weigering tot schrapping uit het leegstandsregister.
 2. Het college van burgemeester en schepenen dient een niet-bindend advies te vragen aan de administratie met het oog op de behandeling van het beroepschrift.
 3. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen.
 4. Wanneer beroepschrift onontvankelijk of ongegrond is, blijft het gebouw of de woning opgenomen in het leegstandsregister op de datum van de administratieve akte.

Bedrag

De eerste heffing bedraagt 1.100 euro. Nadien wordt de heffing jaarlijks verhoogd met 1.100 euro met een maximum van 4.400 euro, na vier jaar en volgende.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.