Print this page

Leegstand

Leegstaande woning

Een leegstaande woning is een woning die gedurende tenminste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of elke andere functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt zoals bepaald door de Vlaamse regering.

Een  nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd indien die woning binnen zeven jaar na afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

Wordt eveneens als leegstaand beschouwd de woning met een woonfunctie waarvoor een aanvraag als tweede verblijf werd geweigerd, omdat het pand niet voldoet aan de bepalingen van Titel III, hoofdstuk I, artikel 5 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, met latere wijzigingen, of omdat uit een onderzoek ter plaatse is gebleken dat de private woongelegenheid niet op elk ogenblik kan bewoond worden of waarvoor de zakelijk gerechtigde niet kan aantonen dat de woning als tweede verblijf gebruikt wordt, zoals onder meer het voorleggen van bewijs van verbruik van nutsvoorzieningen.

Leegstaande kamer

Een leegstaande kamer is een kamer die gedurende tenminste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of elke andere functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de kamer met zich meebrengt zoals bepaald door de Vlaamse regering.

Leegstaand gebouw

Een leegstaand gebouw is een gebouw dat voor meer dan vijftig procent van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De leegstand van woningen enerzijds en de leegstand van het geheel van niet-woongelegenheden anderzijds, dienen afzonderlijk beoordeeld te worden. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning of melding in de zin van artikel 4.2.2 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten en bescheiden.

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Het voorkomen en bestrijden van langdurige leegstand van woningen en gebouwen vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk woonbeleid. Sinds 1 januari 2010 is elke gemeente verplicht een leegstandsregister bij te houden.

Opname in het leegstandsregister

Leegstand wordt vastgesteld aan de hand van administratieve vaststellingen en vaststellingen ter plaatse door een bevoegd ambtenaar. De gemeente brengt de zakelijk gerechtigden per beveiligde zending op de hoogte van de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister.

De zakelijk gerechtigde kan binnen een termijn van dertig dagen na de poststempel bij het schepencollege beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister door middel van het bezwaarschrift tegen akte van leegstand. Binnen een termijn van negentig dagen na de poststempel/ontvangstdatum van het beroepsschrift doet het schepencollege een uitspraak over dit beroep.

Vrijstelling van opname in het leegstandsregister

In bepaalde gevallen kan je in aanmerking komen om voor een bepaalde periode vrijstelling van leegstandsheffing te krijgen. Uitgebreide informatie over de voorwaarden vind je in het leegstandsreglement. Hieronder vind je het aanvraagformulier voor aanvraag vrijstelling leegstand.

Om vrijgesteld te kunnen worden van de leegstandsheffing is het van belang dat je de aanvraag tijdig doet, d.w.z. minstens twee maanden voor het jaar volgend op de aktedatum.

Schrapping uit het leegstandsregister

Schrapping uit het leegstandregister kan je aanvragen als:

  • er iemand ingeschreven is in het bevolkingsregister gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden
  • de woning is gesloopt met een geldige sloopvergunning
  • het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gebruikt wordt overeenkomstig de functie

Meer info over schrapping uit het leegstandsregister kan je vinden in het leegstandsreglement.

Gevolgen van opname in het leegstandsregister

Indien een woning of gebouw twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister geeft dit aanleiding tot een gemeentelijke leegstandsheffing. Voor een pand opgenomen in het leegstandsregister en het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' geldt ook het recht van voorkoop.

Voorkooprecht

Er rust een voorkoop op elke woning die opgenomen is in het leegstandsregister. Dat betekent dat bepaalde besturen (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente en eventueel ook het OCMW) het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.